Wycena zabytku – Zespół dworsko-parkowy położony w Łęgu Tarnowskim (dawniej Partyń), gm. Żabno, pow. tarnowski

Zabytkowy zespół dworsko-parkowy położony w Łęgu Tarnowskim (dawniej Partyń), gm. Żabno, pow. tarnowski o łącznej pow. 3,92 ha, dwór o powierzchni użytkowej 1173,6 m2. Zgodnie z decyzją  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2018 r. potwierdzającą wcześniejszą decyzję Wojewody Małopolskiego z 2016 r. – zespół stanowiący nieruchomość ziemską o charakterze nierolniczym  „nie podpadał  pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej”.

Celem wyceny było ustalenie wartości rynkowej praw do zabytkowej nieruchomości w stanie na dzień 13.09.1944 (dzień wejścia w życie Dekretu PKWN) – na potrzeby wystąpienia o odszkodowanie za nieuprawnione przejęcie części dawnego majątku ziemskiego „Partyń” na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów Dekretu PKWN.

Październik – 2018 r.

powrót