Wycena mienia zabużańskiego

Nazwą mienie zabużańskie określa się majątek pozostawiony przez Polaków przymusowo wysiedlonych z obszaru tzw. Kresów Wschodnich, należącego przed II wojną światową do Polski. Wysiedlenie Polaków z Kresów miało miejsce w latach 1944 – 1952 i dokonane zostało na mocy tzw. układów republikańskich z 1944 r., zawartych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z władzami Ukraińskiej SRR (Socjalistycznej Republiki Radzieckiej), Litewskiej SRR oraz Białoruskiej SRR, które przewidywały zwrot kresowiakom przez rząd polski wartości mienia pozostawionego „za Bugiem” w formie odszkodowań.

Tylko część tych odszkodowań została zrealizowana w pierwszych latach powojennych; kontynuacją procesu wypłaty odszkodowań stała się Ustawa z 8 lipca 2005 r. „O realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej” na mocy której wysokość odszkodowań ograniczono do 20% wycenionej przez rzeczoznawcę wartości utraconych majątków, z uwzględnieniem współczynników określonych w ustawie.

Nasza specjalizacja

Firma Wycena i Obsługa Nieruchomości specjalizuje się m.in. w wycenie wartości mienia zabużańskiego, która stanowi  podstawę do wypłaty odszkodowania za utracony majątek na Wschodzie. Zabużanie mogą otrzymać należne odszkodowanie jako świadczenie wypłacane w gotówce ze środków Funduszu Rekompensacyjnego lub też w postaci zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Polski na poczet:

  • ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub też
  • ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa albo opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków i urządzeń, względnie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.

 

We wszystkich tych przypadkach podstawą rozpoczęcia działań odszkodowawczych jest wycena wartości mienia pozostawionego przez przedwojennych właścicieli na Kresach Wschodnich.

 

Przedmiotem Operatów szacunkowych wyceny mienia zabużańskiego  wykonywanych przez Firmę Wycena i Obsługa Nieruchomości  Maria Bogdani były m.in.:

  • kamienice we Lwowie – ul. Asnyka, ul. Akademicka, ul. Jagiellońska, ul. Kochanowskiego, ul. Malczewskiego, ul. Murarska,  ul. Mączna, ul. Ossolińskich ul. Piaskowa, ul. Piekarska, Rynek Starego Miasta, ul. Słowackiego, ul. Słodowa, ul. Świętokrzyska, ul. Zimorowicza, ul. Zachariewicza  oraz w Wilnie  – ul. Piłsudskiego
  • wille, domy jednorodzinne z ogrodem we Lwowie – ul. Dywizyjna, ul. Mokłowskiego, ul. Orszańska, ul. Pomorska, ul. Śmigowa oraz duże tereny z działalnością gospodarczą we Lwowie (ul. Piekarska  – ponad 2 ha gospodarstwo ogrodnicze z budynkami  gospodarczymi)
  • grunty budowlane w miastach – Stanisławów, ul. Gołuchowskiego – 2,8 ha pod zabudowę jednorodzinną
  • nieruchomości rekreacyjne na Ukrainie – podmiejskie położone w pobliżu Lwowa: wille w Brzuchowicach; wille w Truskawcu pow. drohobycki, woj. Lwowskie  oraz położone na Huculszczyźnie (Manastersko , pow. Kosów Huculski, woj. Stanisławowskie
  • domy mieszkalne wraz z zakładami gospodarczymi w miastach – woj. Tarnopolskie: Przemyślany  ul. Sobieskiego – dom  mieszkalny z dużym zakładem artystyczno – stolarsko – rzeźbiarskim i budynkami gospodarczymi;  Monasterzyska  ul. Krasińskiego, pow. Buczacz oraz woj. Wołyńskie: Beresteczko ul. Wronowskiego (Ukraina) oraz Brześć nad Bugiem,  ul. Tryszyńska – duże gospodarstwo ogrodnicze z sadem Woj. Poleskie (Białoruś)
  • dwory, zamki i pałace oraz założenia parkowe  – zamek w majątku Świrz pow. Przemyślany, woj. Tarnopolskie;  pałac  w Bołszowcach pow. Rohatyński woj. Stanisławowskie; dwór w Grodowicach pow. dobromilski, woj. lwowskie; dwór w Suszczynie pow. tarnopolski, woj. Tarnopolskie; dwór  w Bujanowie pow. żydaczowski, woj. Stanisławowskie (Ukraina) oraz Stryhów gm. Tewla pow. Kobryń, Poleskie (Białoruś)
  • majątki ziemskie – od kilkuset do tysięcy hektarów gruntów rolnych i lasów oraz zabudowania folwarczne – w tym stajnie, obory, kuźnie, stodoły, gorzelnie, młyny oraz grunty ze stawami lub złożami minerałów (Bujanów i Dubrawka, pow. żydaczowski,  woj. Stanisławowskie; Grodowice pow. dobromilski, woj. Lwowskie; Chocimierz pow. tłumacki, woj. Stanisławowskie; Szkalandryna pow. Bóbrka, woj. Lwowskie; Suszczyn z przyległością Ostalce pow. trembowelski,  woj. Tarnopolskie;  Świrz  pow. Przemyślany, woj. Tarnopolskie (Ukraina), Czerwony Dwór i Józefowo gm. Szarkowszczyzna, pow. Dzisna, woj. Wileńskie;  Hamernia gm. Niemenczyn, pow. wileński, woj. Wileńskie (Litwa); Piadyki gm. Kołomyja pow. kołomyjski, woj. Stanisławowskie; Nadwolica – Werbiczna gm. Krasne, pow. skałacki, woj. Tarnopolskie; Stryhów i Turosa gm. Tewla pow. Kobryń, woj. Poleskie; Leniewicze gm. Dmitrowicze pow. Brzeski, woj. Poleskie (Białoruś) oraz małe nieruchomości rolne z domem mieszkalnym i zabudową gospodarczą w miastach – np. Borszczów, woj. Tarnopolskie i na wsiach np. Plaszowa pow. dubieński, woj. Wołyńskie (Ukraina).

Specjalista od wyceny nieruchomości zabytowych

Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów wyceny nieruchomości zabytkowych.

Poniżej pokazano ponad 70 tematów wycen i analiz dotyczących nieruchomości zabytkowych wykonanych w okresie ostatnich 15 lat w układzie chronologicznym.

Zobacz wyceny